Ako si opäť veriť – cvičenie od praktických psychológov

Čo znamená veriť si?

Ako posilniť svoju osobnosť: 12 spôsobov, ako byť sebavedomejší a úspešnejší

Na zodpovedanie tejto otázky je vhodné predstaviť si sebavedomého človeka (pretože sebavedomie a viera v seba sú v podstate synonymá). Ľudia, ktorí vedia, že dokážu prekonať prekážky, získať to, čo chcú, a uspieť. Neexistujú beznádejné situácie ani neriešiteľné problémy – všetko je v jeho moci.

Opakom je človek, ktorý vždy pochybuje o sebe a svojich schopnostiach.

To je ľahké pochopiť. Ale prečo, jeden muž je presvedčený o svojej sile, zatiaľ čo druhý – utápajúci sa v pochybnostiach o sebe samom a v sebapodceňovaní? Stojí za to to vyriešiť.

Slovo „viera“ znamená, že za pravdu považujeme niečo, čo nemá dôkaz, čo sa nedá logicky ani vecne dokázať.Aby ste si boli istí sami sebou,veriť v seba znamená nepochybovať o tom, že prekážky budú prekonané, všetko sa podarí, činy povedú k úspechu. A sebadôvera si nevyžaduje žiadne vonkajšie posilnenie v podobe minulých úspechov, napr.

A hoci viera v seba samého by v tejto logike nemala byť založená ani tak na informáciách o tom, čo sa človeku podarilo, ako skôr na domnienkach o tom, čo by mohlo byť, v skutočnosti sa pri sebadôvere človek najčastejšie spolieha práve na svoje minulé skúsenosti. Ak v jeho živote bolo menej víťazstiev ako porážok a všetky pokusy o úspešné dokončenie nejakej záležitosti utrpeli fiasko, bude veľmi ťažké znovu nadobudnúť vieru vo vlastné sily.

Na druhej strane nie je veľa ľudí, ktorí nikdy neboli porazení. Každý sa na ceste za svojím cieľom stretáva s odmietnutím, ťažkosťami a prekážkami. Každý zažil chvíle, keď sa vzdal a chcel to vzdať. Ale tí, ktorí si verili, pokračovali ďalej a dosiahli cieľovú čiaru.

Čo vychádza? Kruh sa uzavrel. Ak uspejeme, veríme v seba; a uspejeme, ak veríme v seba? Postupné zlyhania z nás všetkých robia porazených?

Je to zložitejšie.

Sebavedomie a naučená bezmocnosť

Jedna z príčin, dôvod, prečo sa niektorí z nich po viacerých neúspechoch vzdávajú a iní len vytrvalo stoja na svojom mieste a s každou novou porážkou posilňujú svoju vieru vo vlastné schopnosti a každú novú porážku považujú za priblíženie sa k vytúženému cieľu,je naučená bezmocnosť.

Tento fenomén objavil Martin Seligman. Istý vedec robil pokus na psoch. Rozdelil ich do troch skupín. Prvé dve skupiny boli umiestnené v kryte so zapnutým napájaním, tretia skupina bola bez napájania. V prvej skupine sa psy dokázali oslobodiť po tom, čo sa im v určitom bode strčilo do tváre. Psy druhej skupiny nemohli situáciu nijako ovplyvniť – krabica sa otvorila bez ohľadu na ich konanie.

Nakoniec, keď boli všetky pokusné zvieratá umiestnené späť do špeciálnej komory s prúdom na podlahe, psy z druhej skupiny prejavili úplnú apatiu – ani sa nepokúšali dostať von a uniknúť bolesti, len si ľahli na podlahu a kňučali. Psy z prvej a tretej skupiny ľahko preskočili malú priečku a dostali sa na slobodu.

Psychický stav subjektov druhej skupiny sa nazýva naučená bezmocnosť a ide o sebavnímanie, v ktorom dominuje predstava, že výsledok nezávisí od nášho konania a úsilia, že nemáme vplyv na výsledok udalostí. Výsledkom je, že si prestávame veriť.

To, či sa stav naučenej bezmocnosti vyvinie po sérii neúspechov a aká bude intenzívna, závisí od typu atribútu, t. j. naučená bezmocnosť je naučený cieľ.. na stránke ,spôsob, akým človek interpretuje udalosti, ktoré sa mu stali. Ak si človek dáva za vinu všetky neúspechy a negatívne udalosti považuje za prirodzené, pravdepodobne sa vzdá. Pri optimistickejšom prístupe, keď človek vidí nešťastnú zhodu okolností ako príčinu neúspechov a považuje neúspechy za náhodné, bude viac naklonený boju.

Zistili sme teda, že stav nedôvery v seba a svoje schopnosti môže byť dôsledkom naučenej bezmocnosti, ktorá sa stala osobnostnou črtou.Podľa Seligmana sa táto vlastnosť formuje v detstve, približne vo veku 8 rokov. Viera človeka v účinnosť jeho konania, keď vidí priamu súvislosť medzi vlastným úsilím a výsledkami,je ovplyvnená rodičmi a ich výchovou.

Rodičia, ktorí dávali svojmu dieťaťu málo priestoru na samostatnosť, snažili sa robiť všetko za neho a uspokojili každú jeho potrebu, prispeli k bezmocnosti. je logické, že tieto matky a otcovia vychovávajú svoje deti k bezmocnosti a sebadôvere, pretože sa od svojho okolia učia, čo môžu a čo nie. Ak príliš starostlivý rodič nenechá svoje dieťa nič robiť, „ochotne“ mu berie hračky, zaväzuje šnúrky a podobne, je prirodzené, že si dieťa osvojí postoj, že samo nič nezmôže.

Okrem toho bezmocné dieťa vyrastá v rodinách,Ak je otec príliš prísny, dohliada na každý krok a trestá neposlušnosť.

Rodičia sú sami presvedčení o nesprávnosti a zlobe svojho potomka a tajne mu toto presvedčenie dávajú najavo.

Ďalším zdrojom pochybností o sebe samom je školská výchova, ktoré bránia dieťaťu objaviť svoje schopnosti. Sebavedomie akéhokoľvek druhu je pre školský systém zlé, pretože sebavedomé dieťa je ťažšie kontrolovateľné, má vlastný názor, a to je pre školský systém nebezpečenstvo a riziko. Preto sa učitelia v predškolských zariadeniach a v školách snažia, aby ich dieťa bolo čo najmenej nápadné a skromné.„Som posledné písmeno v abecede“ – tak nás učili v detstve.

Medzi ďalšie dôvody, ktoré vedú k neistote, patria:

  1. Nadmerné požiadavky a nereálne očakávania; s takýmto prístupom nikdy nemôžete splniť stanovený štandard a vždy sa sklamete;
  2. Neschopnosť odpustiť chyby;
  3. Perfekcionizmus a neustála sebaľútosť – ideál je nedosiahnuteľný, a preto nikdy nie ste dosť dobrí sami pre seba.

ako znovu získať vieru v seba samého

Sebavedomie a sebaúčinnosť

Ak je naučená bezmocnosť úplný nedostatok sebadôvery, trvalý stav človeka a vlastnosť jeho osobnosti, potom je sebestačnosť nedostatok sebadôvery v konkrétnej situácii. Je viac situačná a vyjadruje sa vetou – „Neverím, že túto úlohu zvládnem. Vo všeobecnosti si človek môže byť celkom istý svojimi schopnosťami, ale určitú úlohu považuje za nemožnú. Tento pocit je racionálnejší ako všeobecný nedostatok viery a oveľa ľahšie sa s ním pracuje.

Ako zvýšiť morálku. Cvičenie

Ak chcete zmeniť svoj postoj, musíte sa pohnúť niekoľkými smermi naraz.

  1. Najprv začnite o sebe premýšľať s úctou a láskou.Pretože nový vzťah k sebe samému sa začína rozlúčením sa s deštruktívnymi myšlienkami o svojich nedostatkoch. Aj keď vám to vštepili rodičia. Zabudnite na všetky zlé frázy, ktoré ste si povedali o svojich schopnostiach, a zažeňte myšlienky ako „som zlyhanie“ vždy, keď vám prídu na um.

  2. Po druhé, hľadajte oblasti, v ktorých sa cítite kompetentní.Dovoľte mi pripomenúť, že sebadôvera do veľkej miery závisí od skutočného úspechu – čím častejšie sa vám darí, tým viac veríte, že nové úspechy sú možné, a naopak, zlá skúsenosť môže zasiať pochybnosti o vašich vlastných schopnostiach.

Napríklad sa chcete naučiť tancovať sambu, ale nemáte potrebné schopnosti – zmysel pre rytmus, dobrú koordináciu, muzikálnosť atď.. Preto budete musieť vynaložiť veľké úsilie, aby ste sa naučili aj tie najjednoduchšie pohyby a opakovane zlyhali. S každým ďalším neúspechom je čoraz ťažšie veriť si. A naše vnímanie je postavené tak, že dokáže preniesť negatívnu skúsenosť z jednej sféry do všetkých ostatných. A po opakovaných neúspešných pokusoch zvládnuť tanec môže mať človek pocit, že vo všetkých ostatných oblastiach je neúspešný a neschopný.

Aký je záver tohto príkladu? Poznanie svojich silných a slabých stránok, aby ste mohli realizovať svoje talenty a posilniť svoju morálku. Okrem toho je potrebné neustále získavať nové vedomosti, zručnosti, životné skúsenosti, stať sa skutočne úspešnejším a efektívnejším. A potom skúsenosť s úspechmi a súhlasom ostatných urobí svoju prácu – na základe tejto skúsenosti bude ľahšie veriť v seba neskôr, aj keď máte pred sebou ťažkú úlohu.

Samozrejme, viera v seba samého je stav, ktorý sa nedá jednoducho získať aktom vôle. Ak chcete zmeniť pochybnosti o sebe na sebadôveru, musíte na sebe tvrdo pracovať. Ale čo ak chcete výsledky rýchlo, tu a teraz?? Ak si situácia vyžaduje rozhodné a odvážne konanie? Existuje niekoľko cvičení, ktoré vás povzbudia.

Prijmite svoje pravé ja. Cvičenie samochvály

Napíšte si všetky láskavé prezývky, ktorými vás volá vaša rodina a priatelia. Vytvorte zoznam pozitívnych vlastností a zoraďte ich podľa dôležitosti a hodnoty. Predstierajte, že píšete pre priateľa alebo blízkeho človeka. Snažte sa pridať čo najviac poetických opisov a prirovnaní – „ostrý ako orol“, „jemný ako cukrová vata“. Zaznamenajte si všetky nedostatky, ktoré na sebe pravdepodobne nájdete, a to pochvalným spôsobom („Nikto iný nevie tak majstrovsky krútiť noty pri karaoke, len ja“). Čítajte čo najviac ľudí vo svojom okolí.

Neberte si to osobne

Všetko, čo si o vás ľudia myslia a hovoria, je projekciou ich vlastnej reality. Vždy, keď o sebe počujete nelichotivé slová, myslite na to, že osoba, ktorá ich povedala, má nejaký vlastný problém, neúspech alebo ťažkú skúsenosť z minulosti.

V okamihu pochybností

V okamihu, keď začnete pociťovať myšlienky bezcennosti alebo pochybnosti o tom, či je určitý problém riešiteľný,Položte si 4 otázky.

  1. To, čo si teraz myslím o sebe alebo o situácii, je pravda?
  2. Nikdy som nesplnil svoje očakávania ani očakávania iných ľudí? Alebo mám niekoľko príkladov z minulosti, keď sa veci podarili?
  3. Ako reagujem na myšlienky, že som bezcenný?? Mám strach, hnev alebo smútok?
  4. Čo by som bol bez takýchto myšlienok? Ako by som sa cítil, keby som si o sebe nemohol myslieť nič zlé??

Nahraďte pôvodnú myšlienku o sebe, ktorá bola vyjadrená negatívne, jej presným opakom. Napríklad: „Nemám schopnosti namaľovať obraz“ – „Namaľujem obraz“, „Nedostanem dobrú prácu“ – „Dostanem dobrú prácu“. Posilnite túto myšlienku faktami: som dobrý v kreslení, som dobrý v maľovaní, maľujem už dlho, som dobrý v mnohých veciach atď..

Potom si znovu položte pôvodné 4 otázky, tentoraz však o novej formulácii. Táto prax pomáha zbaviť sa pochybností o svojich schopnostiach a pozrieť sa na seba inak, bez pesimistických okuliarov.

Snažte sa tiež obklopiť sebavedomými ľuďmi – ich príklad nás môže inšpirovať k tomu, aby sme sa stále snažili a usilovali o nové úspechy.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: