Od čoho závisí charakter človeka

Charakter je zocelený uprostred životných búrok„, Johann Goethe.

Charakter je systém stabilných, nemenných psychických vlastností, ktoré formujú postoje a správanie človeka. Charakterové črty ukazujú najvýznamnejšie, podstatné vlastnosti psychickej štruktúry vo vzťahu k prostrediu. Odvetvie psychológie, ktoré sa zaoberá štúdiom rozdielov medzi znakmi, sa nazýva diferenciálna psychológia.

Od čoho závisí charakter človeka?

Charakter v štruktúre osobnosti

„Ak je to vo vašej povahe, robte si problémy sami, ale nerobte ich iným,“ Rudyard Kipling.

Temperament a charakter majú spoločný fyziologický základ v závislosti od typu vyššej nervovej činnosti. Na rozdiel od temperamentu, ktorý je súborom vrodených vlastností, charakter – je výsledkom vplyvu rodiny, sociálnych faktorov. Na rozdiel od vrodených vlastností je formovanie charakteru výsledkom vplyvu rodinných a sociálnych faktorov.

Hlavné typy temperamentu: cholerik – melancholik, sangvinik – flegmatik, ktoré môžu vykazovať veľmi odlišné osobnostné črty. Cholerici aj flegmatici môžu byť zvedaví, sympatickí alebo skromní, rezervovaní.

Osobné vlastnosti sa prejavujú rôznymi spôsobmi: v postoji jednotlivca k ľuďom okolo neho, k prostrediu, k vlastným alebo cudzím veciam. V závislosti od kategórie postojov možno identifikovať charakteristické osobnostné črty:

 1. na kognitívne, Intelektuálny – premýšľavosť, vynaliezavosť, racionalita, dôslednosť, zvedavosť alebo ľahostajnosť, roztržitosť;

 2. na strane správania a vôle– upravenosť, aktivita, iniciatíva, vytrvalosť, húževnatosť, spoločenskosť, odvaha, zodpovednosť, cieľavedomosť alebo pasivita, zotrvačnosť, poddajnosť, poslušnosť, skromnosť;

 3. na emocionálne, morálne– mnoho vlastností, ktoré ľahko koexistujú v rámci jednej osobnosti, ako napríklad pýcha, altruizmus, sebectvo, rozmarnosť, úprimnosť, impulzívnosť, spravodlivosť, ústretovosť, chamtivosť, drzosť, náladovosť, tajnostkárstvo, krutosť.

Najpomalší človek ide k vlastnému cieľu, ale je rýchlejší ako ten, kto bezcieľne blúdi„, Gotthold Lessing.

Samozrejme, charakterové vlastnosti sú prepojené aj s motivačným systémom, ktorý zabezpečuje potreby jednotlivca a určuje spôsob dosiahnutia cieľov pri manažérskom rozhodovaní. Vnútorná motivácia – psychický proces, ktorý riadi ľudské správanie, motivácia k činnosti, ktorá určuje jej aktivitu, organizáciu, zameranie a udržateľnosť. Pokojný, vyrovnaný človek má určité motívy a spôsoby konania, impulzívnejší človek má úplne iné.

Existuje mnoho typológií charakteru, najznámejšia je typológia Carla Gustava Junga, ktorý rozlišuje dva typy v závislosti od orientácie duševných procesov

 1. Introverti– Žijú „na vlastnej vlne“, zameraní na svoj vlastný pohľad na svet, bez ohľadu na reálne prostredie. Sú to uzavreté, bojazlivé, ako sa hovorí, antisociálne osobnosti.

 2. Extroverti– Ľudia, ktorí sú orientovaní navonok, podnikaví, spoločenskí, bezprostrední, nemajú problém komunikovať s ostatnými a nezaoberajú sa vnútornými problémami.

Fázy dospievania

Od čoho závisí charakter človeka?

Ak chcete prerobiť cudziu postavu, začnite s vlastnou„, Dale Carnegie.

Nie nadarmo sa hovorí, že charakter treba vychovávať, kým dieťa leží na lavičke, a psychológovia potvrdzujú, že dominantné črty charakteru sa vyvíjajú až do 6-7 rokov. Potom sa menia, opravujú, ale celkovo sú mozgové, neurónové, reaktívne spojenia už určitým spôsobom nakonfigurované v závislosti od podmienok výchovy a dozrievania.

Potom sa až do puberty vo veku 12-13 rokov formujú reakcie správania, osvojujú sa špecifické vzorce správania a dieťa sa začína učiť hranice toho, čo je dovolené, učí sa manipulovať a snaží sa získať to, čo chce. Počas tohto obdobia sa kladú základy sebakontroly, sebaúcty a všetkých mechanizmov interakcie s ostatnými, ktorých dieťa rozlišuje ako „svojich“ a „cudzích“. Snaží sa predstierať, maskovať, skrývať „nevýhodné“ povahové črty.

Najjednoduchšie pochopíte charakter človeka, keď je nahnevaný alebo urazený„, Georg Lichtenberg.

V období dospievania až do veku 18 rokov dochádza k dramatickej diverzifikácii charakteru, ktorý dospievajúci aktívne demonštruje a snaží sa získať spoločenské uznanie. Dospievajúci verí, že len bojom proti prijatým normám a pravidlám môže ukázať, čoho je schopný, ako ďaleko môže zájsť v snahe vytvoriť si „svoje územie“.

Večný problém „otcov a detí“ ukazuje konzervativizmus staršej generácie a vzdorovitosť mladšej, ale ako sa hovorí, jediná nevýhoda mladosti – rýchlo pominie. A zo včerajších rebelov a výtržníkov sa stávajú zákony dodržiavajúci občania, zodpovední rodičia.

Charakter človeka je ako korene stromu, jeho povesť je jeho ovocím. „Viac sa zaoberáme plodmi, hoci by sme mali myslieť na koreň a pôvod„, Abraham Lincoln.

Po ukončení odbornej prípravy mnohí ľudia začínajú pracovať vo veku 25 rokov ako samostatní dospelí, dostatočne nezávislí od názoru svojich príbuzných a iných. To je často sprevádzané prehodnotením vlastného postoja, čo sa odráža v charaktere a správaní človeka; bývalí rebeli a improvizátori minulosti sa stávajú predvídateľnejšími. Zaoberajú sa sebarozvojom, snažia sa prehodnotiť svoje postavenie, snažia sa vytvoriť seriózny vzťah v rodinnom živote. Po 30. roku života sa charakter človeka mení len málo, musia k tomu prispieť významné okolnosti.

Podmienky formovania charakteru

„Mnohí sú schopní odolať ranám osudu, ale ak chcete skutočne preveriť charakter človeka, dajte mu moc.“, Abraham Lincoln.

Základné predpoklady a podmienky formovania charakteru:

 1. Psychofyziologické predpoklady, Osobitosti fungovania mozgu, excitačné a inhibičné procesy, úroveň rezistencie a reaktivity definujú rozdiely v rýchlosti ľudského myslenia a konania, v spôsoboch reakcie na vonkajšie podnety.

 2. Rodinné vzťahy– Dieťa podvedome kopíruje rodinný model správania a vníma ho ako jediný dostupný a „správny“. Nie je možné vštepiť dieťaťu jedno pravidlo správania a potom urobiť niečo iné; bude sa riadiť svojimi činmi, nie slovami. Mimikry alebo schopnosť opakovať určité činnosti sú evolučným mechanizmom prežitia a prijatia za vlastné.

 3. Spoločenské postoje a normy– V predškolskom zariadení, počas štúdia, s priateľmi alebo príbuznými, v rôznych skupinových aktivitách alebo organizáciách. Dospievajúci spoznáva kultúrne a historické, morálne a etické normy a hodnoty, „skúša si ich“ a vyberá si tie najvýhodnejšie. Každý človek sa stretáva s mnohými ľuďmi, prekonáva množstvo problematických situácií, ktoré zanechávajú stopy na jeho myslení a konaní. Platí to najmä pre autoritatívne, rešpektované osobnosti, ku ktorým má jednotlivec bezvýhradnú dôveru. Skutočnosť, že zvyčajne vnímame význam a obsah slov a činov iných ľudí, ak sme zvyknutí človeku dôverovať, je pre nás ťažké prijať, že sa môže mýliť alebo nás zámerne klamať. Je to pohodlné a pomáha šetriť čas, takže zakaždým nemusíte analyzovať a kontrolovať názor inej osoby.

 4. Sociálne ideologické zásady a požiadavkysú jednotlivci s vysokou úrovňou kultúrneho rozvoja. Patria sem kategórie ako humanizmus, láska, trpezlivosť, pacifizmus, vlastenectvo, spravodlivosť, povinnosť a zodpovednosť.

 5. Profesionálne prostredie– je to špeciálny odbor psychológie, ktorý skúma profesionálne a pracovné vlastnosti a postoje. Samozrejme, oblasť komunikácie a uplatňovania odborných zručností formuje určité vlastnosti a charakterové črty. Športovci a vedci majú veľmi odlišné spôsoby a metódy komunikácie, napredovania a interakcie s ostatnými.

 6. Kreatívna doména– Akékoľvek osobné alebo profesionálne koníčky, ktoré zahŕňajú tvorivé, umelecké alebo rekreačné zručnosti. Môžu to byť akékoľvek činnosti, projekty, individuálne alebo kolektívne, ktoré sa priamo prejavujú v spôsobe myslenia a konania človeka.

Charakter je osud

Zasej skutok a zožneš zvyk, zasej zvyk a zožneš charakter, zasej charakter a zožneš osud„, William Thackeray.

Každý z nás si deň čo deň vytvára najpohodlnejší a najpraktickejší systém vzťahov s ostatnými. A aby ste zmenili jednu „tehlu“, niekedy musíte zbúrať celý múr. Nesnažte sa teda vynucovať vzťahy alebo ostro prejavovať takzvaný „charakter“, dajte ostatným šancu zvyknúť si alebo sa prispôsobiť, aby ste v okamihu nezničili to, čo sa vytváralo roky.

Ostré, protichodné osobnostné črty môžu zničiť osobné a profesionálne vzťahy, nie je to žiadna zásluha ani dôvod na hrdosť. „Naučte sa ovládať samých seba, nie každý, ako som zistil, sa dostáva do problémov pre neskúsenosť.“ (A.. Puškin).

Samozrejme, že trpezlivý a láskavý charakter nie je zárukou blahobytu alebo rodinného šťastia. Napriek tomu môže svojmu majiteľovi priniesť nesporný úžitok, prinajmenšom v procese prekonávania konfliktov, stresových situácií.

Nie je na vás, aby ste rozhodovali o tom, aké životné podmienky a dedičné vlastnosti dostanete od svojich rodičov, ale je na vás, aby ste rozhodli, čo odovzdáte svojim potomkom. Svoje bezohľadné konanie nemôžete ospravedlniť „ťažkým detstvom“ alebo duševnou traumou. Zrelý charakter sa vyznačuje schopnosťou adekvátne reagovať a „stráviť“ to, čo sa deje, vrátane dôsledkov predchádzajúceho života.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Build Buildgans

Zdravím vás všetkých! Som Build Buildgans a som nadšený, že môžem svoju vášeň pre opravy a inštalácie zariadení zdieľať s vami. Ako autor na tejto webovej stránke ma hnala moja láska k technológii a túžba pomáhať ostatným pochopiť a riešiť problémy týkajúce sa zariadení.

Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: